ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวเบ็ญจมาศ     จันสีเผือก
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0890827957
อีเมล์ :   coppy-thegig@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวจินตนา     พุ่มชะโก
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกรรธิมา     มังคละ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0985324087
อีเมล์ :   kancha_chinjung@hotmail.com
การศึกษา :