ข่าวประกาศวิทยาลัยดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

2020-08-03

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-08-03

การตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม >>

2020-08-03

กิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน [2020-06-30]
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [2020-06-30]
มาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID) [2020-06-25]
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤ๋ษภาคม 2563 [2020-06-10]
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [2020-06-10]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ [2020-02-20]
หนังสือเชิญ /แจ้งผู้ปกครอง [2019-11-26]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-20]
เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-11-06]
ระเบียบงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง [2020-02-20]

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

สถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทานประจำปี ๒๔๖๑
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ
แด่ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
พระราชทาน ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒