ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานบุคลากร

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวสุภาพรรณ     มาลัย
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานบุคลากร
เบอร์ติดต่อ :   0863646181
อีเมล์ :   supaphan_m@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาการคอมพิวเตอร์   ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (2546) )
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)   ( สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2558) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอมรรัตน์     คำชื่น
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เบอร์ติดต่อ :   0925095024
อีเมล์ :   kukkaizaza1395@gmail.com
การศึกษา :   บัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2556) )