วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายรัฐติกรณ์     ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0618246375
อีเมล์ :   rattikorn97@gmail.com
การศึกษา :   สาขาช่างกลโรงงาน   ( วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2540) )
สาขาเทคนิคการผลิต   ( วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2541) )
วิศวกรรมเครื่องกล   ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544) )

 

 

 
 
 

ข้าราชการครูช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายสหรัฐ     ถาวรรัตน์
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0866542566
อีเมล์ :   Saharat2566@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกัลยารัตน์     มะลิวัลย์
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0940058895
อีเมล์ :   icerisa99@gmail.com
การศึกษา :