ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายชลอศักดิ์     มหาประทุม
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เบอร์ติดต่อ :   089-1321305
อีเมล์ :   csm.kmit@gmail.com
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางอิศราภรณ์     พุ่มศรี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เบอร์ติดต่อ :   0989593697
อีเมล์ :   kung25482553@gmail.com
การศึกษา :