ตรา สัญลักษณ์วิทยาลัย    << ย้อนกลับ


 

 ตราวิทยาลัย

วิสัยทัศน์สถานศึกษา
มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ตลาดแรงงาน

พันธกิจสถานศึกษา
     1. จัดและส่งเสริมพัฒนา อบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
     2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงและก้าวหน้า
     3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
     4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ
     5. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

 ปรัชญาของวิทยาลัย
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

ทักษะเยี่ยม
1. สามารถนำความรู้ทางวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้
2. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดต่อตนเองและส่วนรวม

เปี่ยมคุณธรรม
1. มีวินัย อดกลั้น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ กตัญญูกตเวที
2. มีความกล้าทางจริยธรรม

ล้ำเลิศวิชา
1. รู้จักคิดเป็น วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์เป็นและแก้ปัญหาเป็น
2. มีความรอบรู้ รู้ทัน รู้พื้นฐาน ข่าวสาร ข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์
3. มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
5. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พัฒนาสังคม
1. เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
2. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ
3. มีความศรัทธาต่องานและเพื่อนร่วมงาน
4. สามารถอยู่ในสังคมดีและทำงานร่วมกับคนอื่นได้
5. มีจิตสำนึกที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนและสังคมส่วนรวม
6. ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

“วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”

เอกลักษณ์

“ส่งเสริมภูมิปัญญา  พัฒนาอาชีพ”
 

 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ มุ่งส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนทั้งทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชา สามารถสร้างงานที่ประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
     1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
     2. ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
     4. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
     5. เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
     6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
     7. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

คุณลักษณะ พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21
     1. เป็นนักคิดวิเคราะห์
     2. เป็นนักแก้ปัญหา
     3. เป็นนักสร้างสรรค์
     4. เป็นนักประสานความร่วมมือ
     5. รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร
     6. เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
     7. เป็นนักสื่อสาร  คือ ครูพูดน้อย  แต่เด็กพูดมาก
     8. ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก
     9. เป็นพลเมืองทรงคุณค่า 
     10. มีพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจและการคลัง