ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
 
 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายรัฐติกรณ์     ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0618246375
อีเมล์ :   rattikorn97@gmail.com
การศึกษา :   สาขาช่างกลโรงงาน   ( วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2540) )
สาขาเทคนิคการผลิต   ( วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2541) )
วิศวกรรมเครื่องกล   ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544) )

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอมรรัตน์     คำชื่น
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :   0925095024
อีเมล์ :   kukkaizaza1395@gmail.com
การศึกษา :   บัญชี   ( วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (2556) )