ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

     
ชื่อ-สกุล :   นางสุพิชญา     กุลสอน
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวเบญจลักษณ์     บุญต่อ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ :   0656799989
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

     
ชื่อ-สกุล :   นายสมประสงค์     จันทรังษี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เบอร์ติดต่อ :   0898049990
อีเมล์ :  
การศึกษา :