ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  << ย้อนกลับ

     
กรุณาเลือกปี : 
ประเภทวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม รวมทั้งหมด
  อุตสาหกรรม                
      - ช่างยนต์ 0 0 0
      - ไฟฟ้ากำลัง 0 0 0
      - ช่างกลโรงงาน 0 0 0
      - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 0 0 0
  พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ                
      - การบัญชี 0 0 0
      - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0
      - ธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0