โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย  << ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายสมรัก  ภาชีทรัพย์
   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดร.ไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพินิด  ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพินิด  ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ดร.ไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์
   
หัวหน้างานพัสดุ
นายสหรัฐ  ถาวรรัตน์
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสหรัฐ  ถาวรรัตน์
   
หัวหน้างานบัญชี
นางจินตนา  ใจรักษ์
   
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวกาญจน์สิริ  ภูฮง
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวสุภาพรรณ  มาลัย
   
หัวหน้างานการเงิน
นางวัชรี  ปักษิณ
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายชลอศักดิ์  มหาประทุม
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายรัฐติกรณ์  ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายวัฒนา  อุดมพร
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายปฐวี  สติตรึก
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอาณัฐชัย  ไพลดำ
   
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวเบ็ญจมาศ  จันสีเผือก
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาววัลลภา  พรมเขียน
   
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางอรุณี  ผลโชค
   
หัวหน้างานปกครอง
นายชลอศักดิ์  มหาประทุม
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายธณธัช  กันพร้อม
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวัฒนา  อุดมพร
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายธเนศ  โพธิ์เตี้ย
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางทิพวรรณ  ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสุพิชญา  กุลสอน
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสุพิชญา  กุลสอน
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายอาณัฐชัย  ไพลดำ
   
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นายธณธัช  กันพร้อม
   
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายรัฐติกรณ์  ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
นางจินตนา  ใจรักษ์
   
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุภาพรรณ  มาลัย
   
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นางวัชรี  ปักษิณ
   
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายอดิศักดิ์  คงเยือกเย็น
   
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
นายธเนศ  โพธิ์เตี้ย