โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย  << ย้อนกลับ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์

   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพินิด  ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางวัชรี  ปักษิณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพินิด  ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายพินิด  ศรีคำดี
   
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวกาญจน์สิริ  ภูฮง
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานการเงิน
นางวัชรี  ปักษิณ
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายชลอศักดิ์  มหาประทุม
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายวัฒนา  อุดมพร
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายวัฒนา  อุดมพร
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายปฐวี  สติตรึก
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอาณัฐชัย  ไพลดำ
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาววัลลภา  พรมเขียน
   
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางอรุณี  ผลโชค
   
หัวหน้างานปกครอง
นายชลอศักดิ์  มหาประทุม
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายธณธัช  กันพร้อม
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวัฒนา  อุดมพร
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายธเนศ  โพธิ์เตี้ย
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายอนุกูล  ผ่านเมืองปาก
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางทิพวรรณ  ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสุพิชญา  กุลสอน
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสุพิชญา  กุลสอน
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวสุนทรี  สาลีผล
   
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นางสาวกัลยารัตน์  มะลิวัลย์
   
หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
นางทิพวรรณ  ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นายธณธัช  กันพร้อม
   
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายปฐวี  สติตรึก
   
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
นายธเนศ  โพธิ์เตี้ย
   
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอาณัฐชัย  ไพลดำ