โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย  << ย้อนกลับ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์  สังข์สวัสดิ์

   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพินิด  ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางวัชรี  ปักษิณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพินิด  ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายพินิด  ศรีคำดี
   
หัวหน้างานบัญชี
นางอัญชลี  เมืองเจริญ
   
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาววัลลภา  พรมเขียน
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานการเงิน
นางวัชรี  ปักษิณ
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาววัลลภา  พรมเขียน
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายชลอศักดิ์  มหาประทุม
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายวัฒนา  อุดมพร
   
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นายวัฒนา  อุดมพร
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอาณัฐชัย  ไพลดำ
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวเบ็ญจมาศ  จันสีเผือก
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร  ภู่ระหงษ์
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวอำภา  หวังผล
   
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางอรุณี  ผลโชค
   
หัวหน้างานปกครอง
นายชลอศักดิ์  มหาประทุม
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายธณธัช  กันพร้อม
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายปฐวี  สติตรึก
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายอนุกูล  ผ่านเมืองปาก
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสุพิชญา  กุลสอน
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสุพิชญา  กุลสอน
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวสุนทรี  สาลีผล
   
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นางสาวกัลยารัตน์  มะลิวัลย์
   
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
นายชลอศักดิ์  มหาประทุม
   
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นายธณธัช  กันพร้อม
   
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์
   
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายรชต  มิ่งขวัญ
   
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายปฐวี  สติตรึก
   
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอาณัฐชัย  ไพลดำ