จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
25

• หญิง
30

รวม
56
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ไม่ระบุ
13
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
9

• ข้าราชการครู
11

• พนักงานราชการ
7

• ครูพิเศษสอน
13

• หัวหน้า
22

• เจ้าหน้าที่
29

• พนักงานขับรถ
1

• แม่บ้าน/นักการภารโรง
7

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
1

• ผู้ดูแลระบบ
1
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สามัญสัมพันธ์
7

• เทคนิคพื้นฐาน
2

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• การบัญชี
3

• ช่างกลโรงงาน
5

• ไฟฟ้า
4

• ช่างยนต์
4

• ธุรกิจค้าปลีก
2

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
9

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1