จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
26

• หญิง
31

รวม
57
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ไม่ระบุ
13
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
9

• ข้าราชการครู
9

• พนักงานราชการ
7

• ครูพิเศษสอน
16

• ครูผู้ช่วย
1

• หัวหน้า
24

• เจ้าหน้าที่
28

• พนักงานขับรถ
1

• แม่บ้าน/นักการภารโรง
6

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
1

• ผู้ดูแลระบบ
1
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สามัญสัมพันธ์
9

• เทคนิคพื้นฐาน
2

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• การบัญชี
3

• ช่างกลโรงงาน
5

• ไฟฟ้า
5

• ช่างยนต์
4

• ธุรกิจค้าปลีก
2

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1