ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
25

• หญิง
30

รวม
56


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สามัญสัมพันธ์
7

• เทคนิคพื้นฐาน
2

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• การบัญชี
3

• ช่างกลโรงงาน
5

• ไฟฟ้า
4

• ช่างยนต์
4

• ธุรกิจค้าปลีก
2

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
9

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
ดร.ศศิญา ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุพิชญา กุลสอน
หัวหน้าแผนก สามัญสัมพันธ์นายรชต มิ่งขวัญ
หัวหน้าแผนก เทคนิคพื้นฐานนางสาวสุภาพรรณ มาลัย
หัวหน้าแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธณธัช กันพร้อม
หัวหน้าแผนก การบัญชีนายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก ช่างกลโรงงานนายธเนศ โพธิ์เตี้ย
หัวหน้าแผนก ไฟฟ้านายปฐวี สติตรึก
หัวหน้าแผนก ช่างยนต์นางจินตนา ใจรักษ์
หัวหน้าแผนก ธุรกิจค้าปลีก

นางวัชรี ปักษิณ
ข้าราชการครู สามัญสัมพันธ์นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์
ข้าราชการครู สามัญสัมพันธ์นางสาวกาญจน์สิริ ภูฮง
ข้าราชการครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศิริพรรณ ยับยั้ง
ข้าราชการครู ไฟฟ้านายชลอศักดิ์ มหาประทุม
ข้าราชการครู ไฟฟ้านายอดิศักดิ์ คงเยือกเย็น
ข้าราชการครู ช่างยนต์นางศรีเจริญ ชัยพรม
ข้าราชการครู ธุรกิจค้าปลีก

นายวัฒนา อุดมพร
พนักงานราชการ เทคนิคพื้นฐานนายอาณัฐชัย ไพลดำ
พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเสถียร สุขแสง
พนักงานราชการ ช่างยนต์

นางสาวยลดา สุดเพียร
หัวหน้า งานความร่วมมือ

นายไพศาล โอฬารวัฒน์
ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์นายเดชณรงค์ ฉ่ำวิเศษ
ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์นางสาวกันยารัตน์ ทะเทพ
ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์นางสาวชลลดา ผูกรอด
ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์นางสาวสุนทรี สาลีผล
ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวระพีพร สหะวิเศษไชยชาญ
ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอมรรัตน์ เชื้อแดง
ครูพิเศษสอน การบัญชีนายอนุชา ศรีเดช
ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงานนายพลากร การะษร
ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงานนายพงศกร สังข์สวัสดิ์
ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงานนายธนพิพัฒ แสงอรุณ
ครูพิเศษสอน ไฟฟ้านายศุภชัย ขวัญอยู่
ครูพิเศษสอน ช่างยนต์

นางธนกร ชินะตังกูร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางน้ำฝน วงศ์นพหิรัญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาววนิดา ดิษดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวอัญชนา ขำศิริ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางอิศราภรณ์ พุ่มศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางจิตติมา ฉลาดคิด
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอมรรัตน์ คำชื่น
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวกรรธิมา มังคละ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาววรารี บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายวิสิทธิ์ ศรีปิ่นเป้า
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเบญจลักษณ์ บุญต่อ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเบ็ญจมาศ จันสีเผือก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววันนิศา พลายแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางทวีป ฉิมบุรุษ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายวินัย แบ่งส่วน
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายวิชัย ฤกษ์สังเกตุ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่ศรีนวล แสงเย็น
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่ดอกไม้ ถนอมกิจ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายสมเกียรติ สุขมล
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายนิพนธ์ จินหิรัญ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่

นายสนอง ด้วงชะเอม
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่