ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
22

• หญิง
31

รวม
54


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สามัญสัมพันธ์
5

• เทคนิคพื้นฐาน
2

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• การบัญชี
4

• ช่างกลโรงงาน
4

• ไฟฟ้า
3

• ช่างยนต์
3

• ธุรกิจค้าปลีก
3

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายสมรัก ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายพินิด ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุพิชญา กุลสอน
หัวหน้าแผนก สามัญสัมพันธ์นายรชต มิ่งขวัญ
หัวหน้าแผนก เทคนิคพื้นฐานนางสาวสุภาพรรณ มาลัย
หัวหน้าแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธณธัช กันพร้อม
หัวหน้าแผนก การบัญชีนายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก ช่างกลโรงงานนายธเนศ โพธิ์เตี้ย
หัวหน้าแผนก ไฟฟ้านายปฐวี สติตรึก
หัวหน้าแผนก ช่างยนต์นางจินตนา ใจรักษ์
หัวหน้าแผนก ธุรกิจค้าปลีก

นางวัชรี ปักษิณ
ข้าราชการครู สามัญสัมพันธ์นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์
ข้าราชการครู สามัญสัมพันธ์นางสาวกาญจน์สิริ ภูฮง
ข้าราชการครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสหรัฐ ถาวรรัตน์
ข้าราชการครู ช่างกลโรงงานนายชลอศักดิ์ มหาประทุม
ข้าราชการครู ไฟฟ้านายอดิศักดิ์ คงเยือกเย็น
ข้าราชการครู ช่างยนต์นางศรีเจริญ ชัยพรม
ข้าราชการครู ธุรกิจค้าปลีก

นายวัฒนา อุดมพร
พนักงานราชการ เทคนิคพื้นฐานนายอาณัฐชัย ไพลดำ
พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววัลลภา พรมเขียน
พนักงานราชการ ช่างยนต์

นางทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้า งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวเบ็ญจมาศ จันสีเผือก
หัวหน้า งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางอรุณี ผลโชค
ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์นางสาวอำภา หวังผล
ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ์นางสาวสุนทรี สาลีผล
ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอนุกูล ผ่านเมืองปาก
ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ
ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศศิธร ภู่ระหงษ์
ครูพิเศษสอน การบัญชีนางอัญชลี เมืองเจริญ
ครูพิเศษสอน การบัญชีนางสาวกัลยารัตน์ มะลิวัลย์
ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงานนางสาวนันท์นภัส ภู่ประพันธ์
ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงานนายกิตติศักดิ์ ปั้นงาม
ครูพิเศษสอน ไฟฟ้า

นางอิศราภรณ์ พุ่มศรี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวเบญจลักษณ์ บุญต่อ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวกรรธิมา มังคละ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาววันนิศา พลายแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวจินตนา พุ่มชะโก
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางจิตติมา ฉลาดคิด
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอมรรัตน์ คำชื่น
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาววรารี บุญส่ง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวรัตนวดี พันธุ์โต
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวธิดารัตน์ ผูกพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางน้ำฝน วงศ์นพหิรัญ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

นายวิสิทธิ์ ศรีปิ่นเป้า
พนักงานขับรถ งานพัสดุ

นางทวีป ฉิมบุรุษ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานบริหารงานทั่วไปนายวินัย แบ่งส่วน
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายวิชัย ฤกษ์สังเกตุ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่ศรีนวล แสงเย็น
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่ดอกไม้ ถนอมกิจ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายสมเกียรติ สุขมล
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายนิพนธ์ จินหิรัญ
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่

นายสนอง ด้วงชะเอม
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่