เมนูหลัก
   
  งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรเชษฐ์     แก้วปาน
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   ksurachet@gmail.com
การศึกษา :   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ (2537) )
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ (2539) )
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543) )
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2558) )
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2555) )

 

   
  งานครูที่ปรึกษา | งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน | งานปกครอง | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา