เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก

     
ชื่อ-สกุล :   นางจินตนา     ใจรักษ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :   0817364549
อีเมล์ :   jintana_120619@gmail.com
การศึกษา :   การบัญชีการเงิน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (2557) )
ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี (2543) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูธุรกิจค้าปลีก

     
ชื่อ-สกุล :   นางศรีเจริญ     ชัยพรม
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :   0817901859
อีเมล์ :   srichaiprom@gmail.com
การศึกษา :   ...ประถมศึกษาตอนปลาย... ประถมศึกษา  ( โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) (2515) )
...ประถมศึกษาตอนต้น... ประถมศึกษา  ( โรงเรียนวัดศาลาดิน"วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์" (2512) )
มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนวิเศษชัยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" (2518) )
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  ( โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (2520) )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2524) )
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (2555) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนธุรกิจค้าปลีก

     
ชื่อ-สกุล :   นางทิพวรรณ     ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนธุรกิจค้าปลีก
เบอร์ติดต่อ :   0857805850
อีเมล์ :   kittycat_001@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2550) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก