เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

     
ชื่อ-สกุล :   นายปฐวี     สติตรึก
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกช่างยนต์
เบอร์ติดต่อ :   0819201399
อีเมล์ :   ltschao@gmail.com
การศึกษา :   ฃ่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วท.อ่างทอง (2539) )
วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มจธ (2542) )
การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2558) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูช่างยนต์

     
ชื่อ-สกุล :   นายอดิศักดิ์     คงเยือกเย็น
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูช่างยนต์
เบอร์ติดต่อ :   0972053542
อีเมล์ :   adisaknaka9@gmail.com
การศึกษา :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกล ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (2548) )

 

 
 
 

พนักงานราชการช่างยนต์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววัลลภา     พรมเขียน
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการช่างยนต์
เบอร์ติดต่อ :   0982562039
อีเมล์ :   wunlapa.pormkhean@gmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2561) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก