เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายธเนศ     โพธิ์เตี้ย
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :   เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2549) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นางศิริพรรณ     ยับยั้ง
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0863523964
อีเมล์ :   siripan.6621@gmail.com
การศึกษา :   อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (2540) )
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (2542) )
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา(อิเล็กทรอนิกส์) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยบูรพา (2545) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายชลอศักดิ์     มหาประทุม
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   089-1321305
อีเมล์ :   csm.kmit@gmail.com
การศึกษา :   ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2542) )
ไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคระยอง (2544) )
สาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546) )
สาขาวิชาไฟฟ้า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2549) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายธนพิพัฒ     แสงอรุณ
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0862665142
อีเมล์ :   a.asachi.a@gmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2551) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก