เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายรัฐติกรณ์     ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0618246375
อีเมล์ :   rattikorn97@gmail.com
การศึกษา :   สาขาช่างกลโรงงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2540) )
สาขาเทคนิคการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (2541) )
วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544) )

 

 
 
 

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายรชต     มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0896166391
อีเมล์ :   rachata1718@hotmail.com
การศึกษา :   คบ.โลหะ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2540) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายพลากร     การะษร
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0956400320
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายอนุชา     ศรีเดช
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   097-1893045
อีเมล์ :   anuchasridech@gmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเคอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (2551) )
เทคนิคโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (2554) )
เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ (2558) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายพงศกร     สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนช่างกลโรงงาน
เบอร์ติดต่อ :   0955849800
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก