::วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง::
เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นายธณธัช     กันพร้อม
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0915095829
อีเมล์ :   kunprom111@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2559) )
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2546) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวเบ็ญจมาศ     จันสีเผือก
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0890827957
อีเมล์ :   coppy-thegig@hotmail.com
การศึกษา :   บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (2559) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวยลดา     สุดเพียร
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0850798974
อีเมล์ :   ekavin2504@gmail.com
การศึกษา :   การบัญชี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2554) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก