เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวสุภาพรรณ     มาลัย
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0863646181
อีเมล์ :   supaphan_m@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (2546) )
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2558) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกาญจน์สิริ     ภูฮง
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0880939610
อีเมล์ :   kransiri2524@gmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2552) )
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2553) )

 

 
 
 

พนักงานราชการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายอาณัฐชัย     ไพลดำ
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0973437740
อีเมล์ :   arnatchai@gmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2556) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวธัณย์นิชา     เชาว์เจริญวิเศษ
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0997836565
อีเมล์ :   nicha.thunnicha@gmail.com
การศึกษา :   วิทย์-คณิต ประถมศึกษา  ( โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) (2549) )
วิทย์-คณิต มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" (2552) )
วิทย์-คณิต มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  ( โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" (2555) )
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2561) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวสุนทรี     สาลีผล
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0804554215
อีเมล์ :   soontaree281@gmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2557) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายอนุกูล     ผ่านเมืองปาก
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0940678828
อีเมล์ :   anukul1712@gmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2559) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก