เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายรชต     มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
เบอร์ติดต่อ :   0886159149
อีเมล์ :   rachata1718@hotmail.com
การศึกษา :   คบ.โลหะ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2540) )

 

 
 
 

พนักงานราชการเทคนิคพื้นฐาน

     
ชื่อ-สกุล :   นายวัฒนา     อุดมพร
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการเทคนิคพื้นฐาน
เบอร์ติดต่อ :   0898331377
อีเมล์ :   "watthana-7@hotmail
การศึกษา :   สายศิลป์ มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (2533) )
ช่างกลโรงงาน สาขาเครื่องมือกล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี (2537) )
ช่างเทคนิคการผลิต สาขาเครื่องมือกล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี (2539) )
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (2550) )
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร กรุงเทพ ฯ (2543) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก