เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสุพิชญา     กุลสอน
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางวัชรี     ปักษิณ
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0817059714
อีเมล์ :   wutcharee.paksin2519@gmail
การศึกษา :   คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (2542) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวนุชจนาท     ภูทองพันธ์
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   apple.sassygirl@gmail.com
การศึกษา :   ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (2547) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอำภา     หวังผล
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0948653377
อีเมล์ :   zyne6019@gmail.com
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางอรุณี     ผลโชค
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0852717920
อีเมล์ :   arunee_oillovely@hotmail.com
การศึกษา :   วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก