เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสุพิชญา     กุลสอน
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวนุชจนาท     ภูทองพันธ์
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   apple.sassygirl@gmail.com
การศึกษา :   ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (2547) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางวัชรี     ปักษิณ
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0817059714
อีเมล์ :   wutcharee.paksin2519@gmail
การศึกษา :   คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (2542) )

 

 
 
 

พนักงานราชการสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววรรณธนีย์     แช่มเฉย
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0897415476
อีเมล์ :   wan_chaemchoei@hotmail.com
การศึกษา :   เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยบูรพา (2550) )
ประุกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (2551) )

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายไพศาล     โอฬารวัฒน์
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นายเดชณรงค์     ฉ่ำวิเศษ
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0867527275
อีเมล์ :   -
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกันยารัตน์     ทะเทพ
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   094-8249889
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวชลลดา     ผูกรอด
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0841559829
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวณัฐกานต์     สุขโสม
ตำแหน่ง :   ครูพิเศษสอนสามัญสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :   0884039422
อีเมล์ :   natthakan_suksoem@hotmail.com
การศึกษา :  

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก