เมนูหลัก
   
  งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     
ชื่อ-สกุล :   ดร.ไพฑูรย์     สังข์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   machinetool_2007@hotmail.com
การศึกษา :   ช่างกลโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (2537) )
ช่างเทคนิคการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (2539) )
เครื่องมือกล ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน (2541) )
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ (2551) )
การบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (2552) )
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยบูรพา (2560) )

 

   
  งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี