เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

     
ชื่อ-สกุล :   นายสมรัก     ภาชีทรัพย์
ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เบอร์ติดต่อ :   0819919137
อีเมล์ :   singharet@gmail.com
การศึกษา :   มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ค่ายนารายณ์ศึกษา (2518) )
มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนไตรอรุณศึกษา (2517) )
ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (2521) )
ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม  ( วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (2523) )
เครื่องกล ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ (2528) )
การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2548) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก