เมนูหลัก
   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

 
 
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

     
ชื่อ-สกุล :   ดร.ศศิญา     ด้วงสว่าง
ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :   เคมี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2525) )
การสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) )
การบริหารการศึกษา ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2559) )
การบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ  ( มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2552) )

 

   
  สามัญสัมพันธ์ | เทคนิคพื้นฐาน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบัญชี | ช่างกลโรงงาน | ไฟฟ้า | ช่างยนต์ | ธุรกิจค้าปลีก