ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะ
  คณะกรรมการอำนวยการ
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
  คณะกรรมการฝ่ายบ่มเพาะ
  คณะกรรมการฝ่ายนวัตกรรม
  คณะกรรมการครูที่ปรึกษาธุรกิจ
  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบัญชี
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรม
ผลงาน
 
   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
   53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
   โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : -
   e-mail : phothongcollege@gmail.com