วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
logbook
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

  ประวัติโดยย่อและสภาพทั่วไป 

          วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2540  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดการศึกษาเกี่ยวกับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ทักษะวิชาชีพเพื่อแข่งขันในเวทีโลก ตามนโยบายของรัฐบาลและมุ่งให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพอิสระได้มากกว่าการรับจ้าง ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในสถานประกอบการ 

สถานที่ตั้ง
          วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ตั้งอยู่เลขที่  53 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  รหัสไปรษณีย์ 14120 โทร. 0-3569-1848  โทรสาร 0-3569-1087  มีเนื้อที่ 42 ไร่เศษ

 

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้ดังนี้ 

ปรัชญา      “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์    “วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้
มีทักษะในอาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระได้และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี ความสุข”

พันธกิจ           
      1.  นำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
      2.  พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา                        
      3.  ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
      4.  ปลูกฝังค่านิยมอันดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตคุณธรรม และจิตบริการให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
      5.  ส่งเสริมเทคโนโลยี งานวิจัย พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ

อัตลักษณ์    จิตอาสา พัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน 

เอกลักษณ์   ส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ

 

เป้าหมายที่กำหนดเป็นนโยบายสถานศึกษา 
      1.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ สามารถเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      2.  พัฒนาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม มีกิจนิสัยอันพึงประสงค์
      3.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความก้าวหน้าเพื่อความเป็นเลิศ
      4.  พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
      5.  พัฒนาโรงอาหารให้สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
      6.  พัฒนาส้วมสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย อย่างยั่งยืน 
      7.  พัฒนาห้องเรียนให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีชีวิต 
      8.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     9.  พัฒนาส่งเสริมโครงการร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ 
     10.  สถานศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งร่วมโครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
     11.  ห้องสมุด 3D
            11.1  บรรณารักษ์ดี
            11.2  บรรยากาศดี 
            11.3  สื่อการสอนดี

 

เพิ่มโดย: arnatchai  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 339   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 28 พ.ค. 2559 เวลา 15:56:38 ] โดย: arnatchai

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com