วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ งานวางแผนและงบประมาณ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
ระเบียบงานปกครอง
ระบบประเมินครูผู้สอน
ระบบยืมรถยนต์
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

  ประวัติโดยย่อและสภาพทั่วไป 

          วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” และเป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองลาดตะเพียน” จำนวน 42 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยเล็งเห็นว่ามีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานศึกษา เนื่องจากมีสาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวกและได้รับการบริจาคเพิ่มจากที่ดินในกรรมสิทธิ์ของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

          1.  นางพักตร์พิมล เกตุสุข       ที่ดินแปลงที่ 19    ขนาด 0 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา

          2.  นางวลัยรัตน์   ทรัพย์คีรี      ที่ดินแปลงที่ 17    ขนาด 1 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา

          3.  นายประเสริฐ  จิตรสกล       ที่ดินแปลงที่ 388  ขนาด 0 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา

          4.  นายเกียรติชัย  น้าเจริญ      ที่ดินแปลงที่ 18    ขนาด 0 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

          5.  นางสุภางค์  น้าเจริญ          ที่ดินแปลงที่ 30    ขนาด 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

          6.  ถนนทางเข้าวิทยาลัยมีความกว้าง 15 เมตร ยาว 200 เมตร

          รวมมีที่ดินทั้งสิ้นในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 50 ไร่ 3 งาน

          พ.ศ. 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก กรมอาชีวศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 รายการ

          1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,240 ตารางเมตร 1 หลัง

          2. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตารางเมตร 1 หลัง

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2540 – 2542 จำนวน 28,000,000.00 บาท

พ.ศ. ๒๔๘๒ เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๒ โดยเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3 ปี แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกพาณิชยการ โดยมีนายจิตรเสน จุติมา  เป็นผู้อำนวยการคนแรกระยะแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน   มีผู้บริหาร 3 คน ครูจ้างสอน 7 คน นักเรียน 150 คน และต่อมาในปี 2543 ได้เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพิ่มเติม

 

เพิ่มโดย: 1  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 1492   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 18 ต.ค. 2561 เวลา 09:38:10 ] โดย: 1

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com