วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ งานวางแผนและงบประมาณ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
ระเบียบงานปกครอง
ระบบประเมินครูผู้สอน
ระบบยืมรถยนต์
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
  นางสาวสายชล     สุขมนต์   ประธานกรรมการ
  นายปฐวี   สติตรึก   กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
 นายลิขิต  โพธิ์รักษ์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  นายพรชัย   บุญรื่น   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายไพรัตน์   รุ่งสว่าง   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  นางอิศราภรณ์  พุ่มศรี   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  พระครูไพศาลศีลวัฒน์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  นายพินิจพล   ชักนำสินทรัพย์   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายพิเชษฐ   ชุมแพ   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายประภัทร    เอี่ยมสำอาง   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
  นายไพศาล    โอฬารวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางสาวเฉลา   เจริญศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางเพ็ญศรี   อรรคทิมากูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางกุญช์กรณ์    วงษ์ปาน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุพจน์   ผมทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ

 

เพิ่มโดย: 1  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 792   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 13 พ.ย. 2562 เวลา 15:17:13 ] โดย: นางอิศราภรณ์

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com