วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ตรา สัญลักษณ์วิทยาลัย

 

 

วิสัยทัศน์สถานศึกษา

องค์กรที่มีมาตรฐาน มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและบริการชุมชนในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0

พันธกิจสถานศึกษา

1. จัดและส่งเสริมพัฒนา  อบรม วิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2. ยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตกำลังคนสายอาชีพ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายอาชีวะให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ

5. ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยให้บริการสายอาชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้แก่ชุมชน

6. เป็นองค์กรในการจัดอาชีวะศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์  4.0

 

ปรัชญาของวิทยาลัย

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

ทักษะเยี่ยม

1. สามารถนำความรู้ทางวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้

2. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดต่อตนเองและส่วนรวม

เปี่ยมคุณธรรม

1. มีวินัย อดกลั้น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ กตัญญูกตเวที

2. มีความกล้าทางจริยธรรม

ล้ำเลิศวิชา

1. รู้จักคิดเป็น วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์เป็นและแก้ปัญหาเป็น

2. มีความรอบรู้ รู้ทัน รู้พื้นฐาน ข่าวสาร ข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์

3. มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

5. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พัฒนาสังคม

1. เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

2. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ

3. มีความศรัทธาต่องานและเพื่อนร่วมงาน

4. สามารถอยู่ในสังคมดีและทำงานร่วมกับคนอื่นได้

5. มีจิตสำนึกที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนและสังคมส่วนรวม

6. ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม


วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ มุ่งส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนทั้งทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชา สามารถสร้างงานที่ประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

“ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี”


อัตลักษณ์ของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

“วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”


เอกลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

“ส่งเสริมภูมิปัญญา  พัฒนาอาชีพ”


คุณลักษณะ พึงประสงค์ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ในศตวรรษที่  21

1. เป็นนักคิดวิเคราะห์

2. เป็นนักแก้ปัญหา

3. เป็นนักสร้างสรรค์

4. เป็นนักประสานความร่วมมือ

5. รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร

6. เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง

7. เป็นนักสื่อสาร  คือ ครูพูดน้อย  แต่เด็กพูดมาก

8. ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก

9. เป็นพลเมืองทรงคุณค่า

10. มีพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจและการคลัง

 

เพิ่มโดย: 1  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 1631   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 23 พ.ย. 2561 เวลา 13:34:23 ] โดย: 1

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com