วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ตรา สัญลักษณ์วิทยาลัย

 

 

วิสัยทัศน์  (VISION)

          วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นานาชาติ ด้านวิชาชีพมุ่งเน้นผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล ตรงตามความต้อการของตลาดแรงงาน

 

พันธกิจ  (MISION)

๑.      ผลิตกำลังคนระดับฝีมือ และช่างเทคนิคที่มีมาตรฐานสู่สกล

๒.      พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการศึกษานานาชาติ

๓.      ฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนตามความต้องการของชุมชน

 

ยุทธศาสตร์   

๑.      พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนการเป็นศูนย์การเรียนรู้

๒.      พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

๓.      พัฒนาระบบบริหารให้ทันสมัยและเป็นสากล

๔.      ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

๕.      ยกระดับขีดความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากล

๖.      พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยรองรับการเติบโตของอาเซียน

 

๗.      สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้วิชาชีพอย่างกว้างขวาง

 

เพิ่มโดย: arnatchai  [ 28 พ.ค. 2559 ] อ่าน 532   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 1 พ.ย. 2559 เวลา 14:26:04 ] โดย: arnatchai

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com