สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษา


JW Player goes here

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเด็กชาย / เด็กหญิงและการดูแล
JW Player goes here

การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม / การหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายที่ผิดปกติ
JW Player goes here

การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ / การขอความช่วยเหลือ
JW Player goes here

การสือสารเรื่องเพศ / สัมพันธภาพในครอบครัว
JW Player goes here

บทบาทหญิงชาย / การเห็นคุณค่าในตนเอง
JW Player goes here

พัฒนาการทางเพศ / ฝันเปลียก / การมีประจำเดือน / การตั้งครรภ์
JW Player goes here

รู้เท่าทันอารมณ์ทางเพศ และการจัดการอย่างเหมาะสม
JW Player goes here

ทักษะการปฏิเสธ / การป้องกันการตั้งครรภ์
JW Player goes here

ความเชื่อที่ผิดในเรื่องเพศ / การเข้าใจ ความต้องการของเพศตรงข้าม
JW Player goes here

การรู้เท่าทันสื่อ / การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
JW Player goes here

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / ความแตกต่างระหว่าง sex & love
JW Player goes here

ความหลากหลายทางเพศ / เพศทางเลือก
JW Player goes here

การตัดสินใจแก้ปัญหา / ความตระหนัก และการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
JW Player goes here

สัมพันธภาพระหว่างเพศ / การเลือกคู่ครอง
JW Player goes here

กฏหมายที่ควรรู้ในเรื่องเพศ / การสร้างเป้าหมายให้ตนเอง