วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ งานวางแผนและงบประมาณ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
ระเบียบงานปกครอง
ระบบประเมินครูผู้สอน
ระบบยืมรถยนต์
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-20 ] อ่าน 51 ครั้ง
การสอบในรายวิชาโครงการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-13 ] อ่าน 104 ครั้ง
โครงการอบรมระบบจัดการสื่อสารการเรียนการรู้บทเรียนออนไลน์    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-13 ] อ่าน 105 ครั้ง
ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-09 ] อ่าน 153 ครั้ง
ร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกติ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-05 ] อ่าน 172 ครั้ง
ขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-05 ] อ่าน 172 ครั้ง
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ครบรอบ 23 ปี    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-25 ] อ่าน 381 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-25 ] อ่าน 360 ครั้ง
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ตกค้า    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-25 ] อ่าน 347 ครั้ง
ตัวแทนนักเรียนปตอ.1 เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการวิชาการ woradit Active Learning Day    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-25 ] อ่าน 381 ครั้ง
ร่วมงาน"โพธิ์ทองนิทรรศ"เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ..    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-19 ] อ่าน 432 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-19 ] อ่าน 442 ครั้ง
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-19 ] อ่าน 454 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 525 ครั้ง
การสอบในรายวิชาโครงการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 363 ครั้ง
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 334 ครั้ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ ได้เข้าพูดคุยแนวทางการสร้างเครือข่ายการศึกษา กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโพธิ์ทอง    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 328 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 291 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง สถานที่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ( Vocational National Education Test : V-Net) ประจำปีการศึกษา 2562...วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ระดับ ปวช.3 และวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ระดับ ปวส.2    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 283 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจินตนา ใจรักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีเด่น" ประเภทครูผู้สอน ในโครงการ เชิดชูครู ซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 305 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจริยธรรม    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 287 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจริยธรรม    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 287 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างกล ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 283 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างกล ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 302 ครั้ง
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก รับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เข้าศึกษาต่อ    
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-02-05 ] อ่าน 277 ครั้ง
ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2020-01-22 ] อ่าน 328 ครั้ง
การรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563    
เพิ่มโดย [ 2020-01-22 ] อ่าน 354 ครั้ง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา (The Robotics Arm Competition for Vocational Education in lndustry)    
เพิ่มโดย [ 2020-01-22 ] อ่าน 315 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมวันครู 2563    
เพิ่มโดย [ 2020-01-22 ] อ่าน 326 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 294 ครั้ง
อาชีวะอาสา    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 308 ครั้ง
จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 296 ครั้ง
วันคริสต์มาส    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 304 ครั้ง
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 294 ครั้ง
มอบอะไหล่รถยนต์อีซูซุ    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 294 ครั้ง
Open House โรงเรียนวัสระแก้ว    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 296 ครั้ง
เข้าค่ายลูกเสือ    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 295 ครั้ง
ประมวลภาพแห่โล่รางวัลพระราชทาน กล้อง 2    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 296 ครั้ง
ประชุมครู    
เพิ่มโดย [ 2020-01-14 ] อ่าน 317 ครั้ง
บรรยายให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ    
เพิ่มโดย [ 2019-12-27 ] อ่าน 378 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานการจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีทางการศึกษาและแผนกวิชาช่างยนต์    
เพิ่มโดย [ 2019-12-27 ] อ่าน 354 ครั้ง
พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบโปรแกรมเมเบิ้ล ลอจิก คอลโทรลเลอร์ (plc)    
เพิ่มโดย [ 2019-12-27 ] อ่าน 350 ครั้ง
อบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบโปรแกรมเมเบิ้ล ลอจิก คอลโทรลเลอร์    
เพิ่มโดย [ 2019-12-27 ] อ่าน 388 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-12-27 ] อ่าน 311 ครั้ง
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-12-27 ] อ่าน 313 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-12-03 ] อ่าน 415 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-12-03 ] อ่าน 393 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษารางวัลพระราชทาน    
เพิ่มโดย [ 2019-11-28 ] อ่าน 470 ครั้ง
โครงการประชุมผู้ปกครองและโครงการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู    
เพิ่มโดย [ 2019-11-01 ] อ่าน 441 ครั้ง
อบรม TOT YOUNG CLUB ชุมชนบางเจ้าฉ่า    
เพิ่มโดย [ 2019-10-24 ] อ่าน 435 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-10-24 ] อ่าน 406 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-10-17 ] อ่าน 378 ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561    
เพิ่มโดย [ 2019-09-27 ] อ่าน 403 ครั้ง
โครงการประชุมสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-09-23 ] อ่าน 382 ครั้ง
อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
เพิ่มโดย [ 2019-09-18 ] อ่าน 381 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
เพิ่มโดย [ 2019-09-11 ] อ่าน 380 ครั้ง
โครงการประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-09-11 ] อ่าน 361 ครั้ง
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงความกตัญญูแก่นักเรียนนักศึกษา มอบให้กับ ครูศรีเจริญ ชัยพรม ตำแหน่ง ครู คศ.3    
เพิ่มโดย [ 2019-09-06 ] อ่าน 393 ครั้ง
โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-09-06 ] อ่าน 406 ครั้ง
โครงการอบรม การใช้งานระบบสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-09-06 ] อ่าน 392 ครั้ง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-09-06 ] อ่าน 388 ครั้ง
โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
เพิ่มโดย [ 2019-09-06 ] อ่าน 350 ครั้ง
ศึกษาดูงาน รางวัลพระราชทาน    
เพิ่มโดย [ 2019-09-06 ] อ่าน 354 ครั้ง
โครงการ คุณธรรมนำชีวิต    
เพิ่มโดย [ 2019-08-28 ] อ่าน 435 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด    
เพิ่มโดย [ 2019-08-26 ] อ่าน 375 ครั้ง
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา คุณธรรมอาชีวศึกษา    
เพิ่มโดย [ 2019-08-26 ] อ่าน 397 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง    
เพิ่มโดย [ 2019-08-13 ] อ่าน 412 ครั้ง
จิตอาสา งานอนุสรณ์ชาตกาล 100 ปี พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม)    
เพิ่มโดย [ 2019-08-13 ] อ่าน 437 ครั้ง
โครงการวันแม่แห่งชาติ ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีพันปีหลวง    
เพิ่มโดย [ 2019-08-09 ] อ่าน 518 ครั้ง
การบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)    
เพิ่มโดย [ 2019-08-09 ] อ่าน 435 ครั้ง
สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2561    
เพิ่มโดย [ 2019-08-09 ] อ่าน 401 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม​ การเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี​    
เพิ่มโดย [ 2019-08-06 ] อ่าน 424 ครั้ง
ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา    
เพิ่มโดย [ 2019-08-06 ] อ่าน 357 ครั้ง
แข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่18    
เพิ่มโดย [ 2019-08-06 ] อ่าน 354 ครั้ง
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-08-06 ] อ่าน 358 ครั้ง
นิเทศก์ติดตาม สถานศึกษาคุณธรรม    
เพิ่มโดย [ 2019-08-06 ] อ่าน 364 ครั้ง
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์    
เพิ่มโดย [ 2019-08-01 ] อ่าน 396 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
เพิ่มโดย [ 2019-07-30 ] อ่าน 431 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-07-30 ] อ่าน 473 ครั้ง
โครงการ คุณธรรมนำชีวิต    
เพิ่มโดย [ 2019-07-24 ] อ่าน 412 ครั้ง
กิจกรรม ปั่นวันเดียว เที่ยว 7 อำเภอ    
เพิ่มโดย [ 2019-07-24 ] อ่าน 403 ครั้ง
โครงการพัฒนาความปลอดภัยนักเรียน 3 ตำบล    
เพิ่มโดย [ 2019-07-20 ] อ่าน 424 ครั้ง
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา    
เพิ่มโดย [ 2019-07-12 ] อ่าน 431 ครั้ง
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    
เพิ่มโดย [ 2019-07-03 ] อ่าน 420 ครั้ง
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-07-01 ] อ่าน 431 ครั้ง
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก    
เพิ่มโดย [ 2019-06-26 ] อ่าน 455 ครั้ง
ประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562    
เพิ่มโดย [ 2019-06-24 ] อ่าน 427 ครั้ง
การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์    
เพิ่มโดย [ 2019-06-18 ] อ่าน 455 ครั้ง
การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-06-09 ] อ่าน 431 ครั้ง
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    
เพิ่มโดย [ 2019-06-06 ] อ่าน 453 ครั้ง
สวดมนต์บูชาพระวันวิสาขบูชา    
เพิ่มโดย [ 2019-06-06 ] อ่าน 461 ครั้ง
พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    
เพิ่มโดย [ 2019-06-03 ] อ่าน 439 ครั้ง
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-31 ] อ่าน 429 ครั้ง
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-31 ] อ่าน 461 ครั้ง
พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-31 ] อ่าน 446 ครั้ง
สวดมนต์บูชาพระ วันวิสาขบูชา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-17 ] อ่าน 400 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-08 ] อ่าน 475 ครั้ง
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    
เพิ่มโดย [ 2019-05-07 ] อ่าน 570 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑    
เพิ่มโดย [ 2019-03-25 ] อ่าน 583 ครั้ง
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
เพิ่มโดย [ 2018-11-14 ] อ่าน 627 ครั้ง
ประเมินชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
เพิ่มโดย [ 2018-11-14 ] อ่าน 620 ครั้ง
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ มอบชุดสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์    
เพิ่มโดย [ 2018-11-14 ] อ่าน 557 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21"    
เพิ่มโดย [ 2018-11-14 ] อ่าน 505 ครั้ง
การประชุมมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ    
เพิ่มโดย [ 2018-10-30 ] อ่าน 510 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 565 ครั้ง
โครงการประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2561    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 549 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 482 ครั้ง
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชาติ    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 431 ครั้ง
ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 470 ครั้ง
งานมุทิตาจิต นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 440 ครั้ง
ต้อนรับ นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 459 ครั้ง
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ English camp    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 447 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7-10 ม.ค.61    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 418 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 407 ครั้ง
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 434 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ อศจ.    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 450 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาพระราชทาน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 480 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 462 ครั้ง
โครงการเปิดโลกการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ( Open OVEC to Thailand 4.0)    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 561 ครั้ง
การแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนตลอดชีวิต    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 460 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 " พิษณุโลกเกมส์ " จังหวัดพิษณุโลก    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 420 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 445 ครั้ง
ช่วยเหลือชุมชนที่ถูกน้ำท่วม ณ ชุมชนมะขามป้อม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 405 ครั้ง
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 418 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ( สามอ่าวเกมส์ )    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 437 ครั้ง
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 486 ครั้ง
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 และโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 444 ครั้ง
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 407 ครั้ง
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ Phothong Smart ประจำปีการศึกษา 2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 413 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 392 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 408 ครั้ง
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 396 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 395 ครั้ง
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 393 ครั้ง
อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 417 ครั้ง
โครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 386 ครั้ง
ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 389 ครั้ง
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคกลาง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 383 ครั้ง
กิจกรรมร่วมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 382 ครั้ง
งานแต่งประทีป ลอยกระทงสาย ถวายอาลัยองค์ราชันย์    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 395 ครั้ง
กิจกรรม 999,999 คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ เพื่อปฏิญาณตนจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 390 ครั้ง
รับรางวัลชมเชย โครงการธนาคารโรงเรียน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 398 ครั้ง
กิจกรรม " ทำความดีเพื่อพ่อ " ต.ค. 2559    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 387 ครั้ง
ร่วมลงนามรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 391 ครั้ง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 389 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 395 ครั้ง
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 395 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารงานอาชีวศึกษา RMS2012    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 398 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคกลาง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 390 ครั้ง
โครงการ เปิดโลกอาชีวะสู่อนาคต Open OVEC to the future    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 388 ครั้ง
รต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มาศึกษาดูงาน "งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา" และสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 521 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตะเพียนทองเกมส์ครั้งที่ 15" ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 383 ครั้ง
พิธีมอบบ้านให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสร้าง "เสริมเพิ่มสุขสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง"    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 377 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สงขลาเกมส์    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 395 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์บริษัทฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 431 ครั้ง
ต้อนรับคณะตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 382 ครั้ง
รางวัล สถานศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 377 ครั้ง
โครงการ การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสิชาการทำไข่เค็มให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงวัย    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 409 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 375 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 375 ครั้ง
งาน ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 375 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 382 ครั้ง
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามเพิ่มเติม    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 381 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 383 ครั้ง
โครงการอาชีวะอาสา สร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-28 ] อ่าน 388 ครั้ง
โครงการ วิชาชีพการนวดแผนไทยกับความต้องการจำเป็นในยุคปัจจุบัน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 387 ครั้ง
พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 396 ครั้ง
ปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 389 ครั้ง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 376 ครั้ง
การอบรม โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างล้างเครื่องปรับอากาศ    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 383 ครั้ง
ศึกษาดูงาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 431 ครั้ง
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานยอดเยี่ยม ในงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย "    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 391 ครั้ง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 26    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 400 ครั้ง
งานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก EXPO 2016    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 376 ครั้ง
ตัวแทน อศจ.อ่างทองได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาอาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ระดับภาคกลาง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 385 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 383 ครั้ง
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน P.I.C.C Step forward to ASEAN    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 385 ครั้ง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 382 ครั้ง
โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างล้างเครื่องปรับอากาศ    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 378 ครั้ง
งานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 385 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 13    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 387 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 383 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานบริษัท ไพโอเนีย    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 399 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.อ่างทอง    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 422 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 420 ครั้ง
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 404 ครั้ง
โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 405 ครั้ง
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนการอาชีพยุคใหม่เทห์ได้ไม่พึ่งพาบุหรี่    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 391 ครั้ง
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 397 ครั้ง
โครงการมอบใบประกาศศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 401 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2552    
เพิ่มโดย [ 2018-10-27 ] อ่าน 397 ครั้ง
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com