วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-10-17 ] อ่าน 17 ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ หลักสูตรทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-27 ] อ่าน 51 ครั้ง
โครงการประชุมสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-23 ] อ่าน 27 ครั้ง
อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-18 ] อ่าน 19 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-11 ] อ่าน 30 ครั้ง
โครงการประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-11 ] อ่าน 18 ครั้ง
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงความกตัญญูแก่นักเรียนนักศึกษา มอบให้กับ ครูศรีเจริญ ชัยพรม ตำแหน่ง ครู คศ.3    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-06 ] อ่าน 26 ครั้ง
โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-06 ] อ่าน 20 ครั้ง
โครงการอบรม การใช้งานระบบสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-06 ] อ่าน 25 ครั้ง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-06 ] อ่าน 21 ครั้ง
โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-06 ] อ่าน 15 ครั้ง
ศึกษาดูงาน รางวัลพระราชทาน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-09-06 ] อ่าน 18 ครั้ง
โครงการ คุณธรรมนำชีวิต    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-28 ] อ่าน 43 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-26 ] อ่าน 47 ครั้ง
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา คุณธรรมอาชีวศึกษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-26 ] อ่าน 38 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-13 ] อ่าน 39 ครั้ง
จิตอาสา งานอนุสรณ์ชาตกาล 100 ปี พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม)    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-13 ] อ่าน 71 ครั้ง
โครงการวันแม่แห่งชาติ ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีพันปีหลวง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-09 ] อ่าน 125 ครั้ง
การบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-09 ] อ่าน 49 ครั้ง
สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2561    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-09 ] อ่าน 35 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม​ การเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี​    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-06 ] อ่าน 50 ครั้ง
ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-06 ] อ่าน 26 ครั้ง
แข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่18    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-06 ] อ่าน 25 ครั้ง
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-06 ] อ่าน 24 ครั้ง
นิเทศก์ติดตาม สถานศึกษาคุณธรรม    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-06 ] อ่าน 25 ครั้ง
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-08-01 ] อ่าน 36 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-07-30 ] อ่าน 52 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-07-30 ] อ่าน 49 ครั้ง
โครงการ คุณธรรมนำชีวิต    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-07-24 ] อ่าน 43 ครั้ง
กิจกรรม ปั่นวันเดียว เที่ยว 7 อำเภอ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-07-24 ] อ่าน 32 ครั้ง
โครงการพัฒนาความปลอดภัยนักเรียน 3 ตำบล    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-07-20 ] อ่าน 40 ครั้ง
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-07-12 ] อ่าน 48 ครั้ง
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    
เพิ่มโดย [ 2019-07-03 ] อ่าน 56 ครั้ง
กิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-07-01 ] อ่าน 50 ครั้ง
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-06-26 ] อ่าน 80 ครั้ง
ประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-06-24 ] อ่าน 54 ครั้ง
การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-06-18 ] อ่าน 62 ครั้ง
การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-06-09 ] อ่าน 64 ครั้ง
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-06-06 ] อ่าน 60 ครั้ง
สวดมนต์บูชาพระวันวิสาขบูชา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-06-06 ] อ่าน 66 ครั้ง
พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-06-03 ] อ่าน 83 ครั้ง
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-31 ] อ่าน 60 ครั้ง
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-31 ] อ่าน 63 ครั้ง
พิธี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-31 ] อ่าน 61 ครั้ง
สวดมนต์บูชาพระ วันวิสาขบูชา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-17 ] อ่าน 57 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    
เพิ่มโดย อดิศักดิ์ [ 2019-05-08 ] อ่าน 105 ครั้ง
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-05-07 ] อ่าน 152 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-03-25 ] อ่าน 213 ครั้ง
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-11-14 ] อ่าน 258 ครั้ง
ประเมินชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-11-14 ] อ่าน 247 ครั้ง
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ มอบชุดสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-11-14 ] อ่าน 192 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21"    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-11-14 ] อ่าน 156 ครั้ง
การประชุมมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-30 ] อ่าน 131 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 216 ครั้ง
โครงการประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2561    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 193 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 115 ครั้ง
ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชาติ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 101 ครั้ง
ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 108 ครั้ง
งานมุทิตาจิต นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 87 ครั้ง
ต้อนรับ นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 107 ครั้ง
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ English camp    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 106 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7-10 ม.ค.61    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 74 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 70 ครั้ง
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 77 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ อศจ.    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 79 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาพระราชทาน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 94 ครั้ง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 79 ครั้ง
โครงการเปิดโลกการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ( Open OVEC to Thailand 4.0)    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 96 ครั้ง
การแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนตลอดชีวิต    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 89 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 " พิษณุโลกเกมส์ " จังหวัดพิษณุโลก    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 85 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 70 ครั้ง
ช่วยเหลือชุมชนที่ถูกน้ำท่วม ณ ชุมชนมะขามป้อม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 64 ครั้ง
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 77 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ( สามอ่าวเกมส์ )    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 87 ครั้ง
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 85 ครั้ง
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 และโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 75 ครั้ง
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 72 ครั้ง
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ Phothong Smart ประจำปีการศึกษา 2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 68 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 64 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 75 ครั้ง
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 67 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 64 ครั้ง
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลพฤติกรรมเสี่ยง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 63 ครั้ง
อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 79 ครั้ง
โครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 57 ครั้ง
ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 59 ครั้ง
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคกลาง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 55 ครั้ง
กิจกรรมร่วมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 59 ครั้ง
งานแต่งประทีป ลอยกระทงสาย ถวายอาลัยองค์ราชันย์    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 62 ครั้ง
กิจกรรม 999,999 คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ เพื่อปฏิญาณตนจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 59 ครั้ง
รับรางวัลชมเชย โครงการธนาคารโรงเรียน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 59 ครั้ง
กิจกรรม " ทำความดีเพื่อพ่อ " ต.ค. 2559    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 58 ครั้ง
ร่วมลงนามรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 61 ครั้ง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 57 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 67 ครั้ง
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 70 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารงานอาชีวศึกษา RMS2012    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 76 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคกลาง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 66 ครั้ง
โครงการ เปิดโลกอาชีวะสู่อนาคต Open OVEC to the future    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 64 ครั้ง
รต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มาศึกษาดูงาน "งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา" และสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 105 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตะเพียนทองเกมส์ครั้งที่ 15" ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 59 ครั้ง
พิธีมอบบ้านให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสร้าง "เสริมเพิ่มสุขสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง"    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 56 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สงขลาเกมส์    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 64 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์บริษัทฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 86 ครั้ง
ต้อนรับคณะตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 57 ครั้ง
รางวัล สถานศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 54 ครั้ง
โครงการ การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสิชาการทำไข่เค็มให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงวัย    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 65 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 54 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 54 ครั้ง
งาน ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 54 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 57 ครั้ง
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามเพิ่มเติม    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 56 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 58 ครั้ง
โครงการอาชีวะอาสา สร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-28 ] อ่าน 59 ครั้ง
โครงการ วิชาชีพการนวดแผนไทยกับความต้องการจำเป็นในยุคปัจจุบัน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 59 ครั้ง
พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 72 ครั้ง
ปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 61 ครั้ง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 55 ครั้ง
การอบรม โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างล้างเครื่องปรับอากาศ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 55 ครั้ง
ศึกษาดูงาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 88 ครั้ง
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานยอดเยี่ยม ในงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย "    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 65 ครั้ง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 26    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 65 ครั้ง
งานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก EXPO 2016    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 60 ครั้ง
ตัวแทน อศจ.อ่างทองได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาอาชีวะกรุงเก่าเกมส์ ระดับภาคกลาง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 59 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 60 ครั้ง
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน P.I.C.C Step forward to ASEAN    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 60 ครั้ง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 55 ครั้ง
โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาช่างล้างเครื่องปรับอากาศ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 56 ครั้ง
งานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๙    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 60 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 13    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 57 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 56 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานบริษัท ไพโอเนีย    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 58 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อศจ.อ่างทอง    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 71 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 64 ครั้ง
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 62 ครั้ง
โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 61 ครั้ง
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนการอาชีพยุคใหม่เทห์ได้ไม่พึ่งพาบุหรี่    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 55 ครั้ง
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 60 ครั้ง
โครงการมอบใบประกาศศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 67 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2552    
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2018-10-27 ] อ่าน 55 ครั้ง
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com