วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

          Digital Libraly
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 0972053542
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ งานวางแผนและงบประมาณ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
ระเบียบงานปกครอง
ระบบประเมินครูผู้สอน
ระบบยืมรถยนต์
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
การสอบปลายภาค
 
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นสถานที่ทดสอบ ใ...
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-20 ] อ่าน 340 ครั้ง
 
การสอบในรายวิชาโครงการภาคเรียนที่ การสอบในรายวิชาโครงการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ...
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-13 ] อ่าน 408 ครั้ง
โครงการอบรมระบบจัดการสื่อสารการเรียนการรู้บทเรียนออนไลน์ โครงการอบรมระบบจัดการสื่อสารการเรียนการรู้บทเรียนออนไลน์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 แผนกวิชาการบัญชีเป็นเจ้าภ...
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-13 ] อ่าน 416 ครั้ง
ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นำโดยนายพินิด ศรีคำดีรองผ...
เพิ่มโดย รุ่งทิพย์ [ 2020-03-09 ] อ่าน 498 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน [2020-06-30]
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [2020-06-30]
มาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID) [2020-06-25]
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤ๋ษภาคม 2563 [2020-06-10]
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [2020-06-10]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ [2020-02-20]
หนังสือเชิญ /แจ้งผู้ปกครอง [2019-11-26]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-20]
เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-11-06]
ระเบียบงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง [2020-02-20]
 
 

 
งานครูที่ปรึกษา ภาคเรียนี่ 2 ปีการศึกษา 2562 [2019-10-17]
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครองเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-10-04]
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-09-27]
แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานจัดรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-09-26]
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-05-07]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 [2019-04-26]
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่1/2561 [2018-11-22]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-07-13]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-07-13]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-04-02]
 
 
 
  
เว็บไซต์อาเซียน นักศึกษา แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3

เพิ่มโดย anutine [ 24 ก.พ. 2560 ] อ่าน 985 ครั้ง

สื่อการเรียนออนไลน์สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จัดทำโดย

นายอาณัฐชัย  ไพลดำ

เพิ่มโดย admin [ 7 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 155 ครั้ง

 
 
 

 

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com