วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

          Digital Libraly
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 0972053542
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นเจ้าภาพจัดการประกว...
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-12-03 ] อ่าน 14 ครั้ง
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ท...
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-12-03 ] อ่าน 32 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
"วันแห่งเกียรติยศ สถานศึกษารางวัลพระราชทานและโล่รา...
เพิ่มโดย [ 2019-11-28 ] อ่าน 17 ครั้ง
โครงการประชุมผู้ปกครองและโครงการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู โครงการประชุมผู้ปกครองและโครงการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผ...
เพิ่มโดย นางสาวธิดารัตน์ [ 2019-11-01 ] อ่าน 56 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
หนังสือเชิญ /แจ้งผู้ปกครอง [2019-11-26]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบปรัมาณ 2563 [2019-11-25]
เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-11-06]
ระเบียบงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง [2019-10-17]
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่4/2562 [2019-09-30]
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 [2019-09-19]
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 [2019-09-19]
แบบฟอร์มโครงการ (ฉบับย่อ) [2019-08-28]
แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ [2019-08-28]
เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-08-27]
 
 

 
งานครูที่ปรึกษา ภาคเรียนี่ 2 ปีการศึกษา 2562 [2019-10-17]
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครองเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-10-04]
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2562 [2019-09-27]
แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานจัดรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-09-26]
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-05-07]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 [2019-04-26]
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่1/2561 [2018-11-22]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-07-13]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-07-13]
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [2018-04-02]
 
 
 
  
เว็บไซต์อาเซียน นักศึกษา แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3

เพิ่มโดย anutine [ 24 ก.พ. 2560 ] อ่าน 706 ครั้ง

 
 
 

 

 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 061-9178111    โทรสาร : -
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com