วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 


  แผนผังการบริหารวิทยาลัย

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ศศิญา ด้วงสว่าง
   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเสถียร สุขแสง
   
หัวหน้างานการเงิน
นางวัชรี ปักษิณ
   
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวสุภาพรรณ มาลัย
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวกาญจน์สิริ ภูฮง
   
หัวหน้างานบัญชี
นางจินตนา ใจรักษ์
   
หัวหน้างานพัสดุ
นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอาณัฐชัย ไพลดำ
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวยลดา สุดเพียร
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุภาพรรณ มาลัย
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายชลอศักดิ์ มหาประทุม
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายธเนศ โพธิ์เตี้ย
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวัฒนา อุดมพร
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางจินตนา ใจรักษ์
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายธณธัช กันพร้อม
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายปฐวี สติตรึก
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายรชต มิ่งขวัญ
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสุพิชญา กุลสอน
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางศรีเจริญ ชัยพรม
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวระพีพร สหะวิเศษไชยชาญ
   
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
นายธเนศ โพธิ์เตี้ย
   
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายปฐวี สติตรึก
   
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายรชต มิ่งขวัญ
   
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นางสุพิชญา กุลสอน
   
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุภาพรรณ มาลัย
   
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
นางจินตนา ใจรักษ์
   
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นายธณธัช กันพร้อม

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com