วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 


  แผนผังการบริหารวิทยาลัย

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายสมรัก ภาชีทรัพย์
   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพินิด ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพินิด ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
   
หัวหน้างานการเงิน
นางวัชรี ปักษิณ
   
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวสุภาพรรณ มาลัย
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์
   
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวกาญจน์สิริ ภูฮง
   
หัวหน้างานบัญชี
นางจินตนา ใจรักษ์
   
หัวหน้างานพัสดุ
นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอาณัฐชัย ไพลดำ
   
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวเบ็ญจมาศ จันสีเผือก
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายวัฒนา อุดมพร
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายชลอศักดิ์ มหาประทุม
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายธเนศ โพธิ์เตี้ย
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายอดิศักดิ์ คงเยือกเย็น
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวัฒนา อุดมพร
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายธณธัช กันพร้อม
   
หัวหน้างานปกครอง
นายชลอศักดิ์ มหาประทุม
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายอาณัฐชัย ไพลดำ
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายปฐวี สติตรึก
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายรชต มิ่งขวัญ
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสุพิชญา กุลสอน
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
นายธเนศ โพธิ์เตี้ย
   
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายปฐวี สติตรึก
   
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายรชต มิ่งขวัญ
   
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นางสุพิชญา กุลสอน
   
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุภาพรรณ มาลัย
   
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
   
หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าปลีก
นางจินตนา ใจรักษ์
   
หัวหน้าแผนกการบัญชี
นายธณธัช กันพร้อม

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com