วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
นายสมรัก   ภาชีทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายพินิด   ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ผลงานดีเด่น
งานวางแผนและงบประมาณ
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ห้องเรียนเฉพาะทาง ฐานข้อมูล
Digital Libraly
ศูนย์บ่มเพราะ
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
e-offiec
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
หลักสูตร ปวช. 62
หลักสูตร ปวส. 57
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

:: ข้อมูลงบประมาณ

ปีงบประมาณ :
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน / บาท
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน,เงินประจำตำแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)
0.00
2. งบดำเนินการ 0.00
                    - งบดำเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี) 0.00
                    - ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3. ค่าเสื่อมราคา 0.00
4. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) 0.00
                    - ค่าจัดการเรียนการสอน 0.00
                    - ค่าหนังสือเรียน+ค่าเครื่องแบบ+อุปกรณ์การเรียน+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00
5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ) 0.00
                    - โครงการ Fix it Center 0.00
                    - สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 0.00
                    - โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 0.00
                    - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 0.00
                    - โครงวิชาชีพระยะสั้น 0.00
                    - โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 0.00
                    - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 0.00
                    - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา 0.00
                    - อื่นๆ 0.00
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น 0.00

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-610396    โทรสาร : 035-610396
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com