วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
  
ดร.ศศิญา   ด้วงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.ไพฑูรย์   สังข์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรเชษฐ์   แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
ห้องเรียนเฉพาะทาง คอมกราฟิก
ศูนย์บ่มเพราะ
e-offiec
หลักสูตร ปวช. 56
หลักสูตร ปวส. 57
ช้อมูลสิ่งประดิษฐ์
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ R-Redio
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

:: ข้อมูลงบประมาณ

ปีงบประมาณ :
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน / บาท
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน,เงินประจำตำแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)
0.00
2. งบดำเนินการ 0.00
                    - งบดำเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี) 0.00
                    - ค่าสาธารณูปโภค 0.00
3. ค่าเสื่อมราคา 0.00
4. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) 0.00
                    - ค่าจัดการเรียนการสอน 0.00
                    - ค่าหนังสือเรียน+ค่าเครื่องแบบ+อุปกรณ์การเรียน+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00
5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ) 0.00
                    - โครงการ Fix it Center 0.00
                    - สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 0.00
                    - โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 0.00
                    - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 0.00
                    - โครงวิชาชีพระยะสั้น 0.00
                    - โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 0.00
                    - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 0.00
                    - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา 0.00
                    - อื่นๆ 0.00
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น 0.00

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เลขที่ 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035-691087    โทรสาร : 035-691087
e-mail : phothongcollege@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : arnatchai@gmail.com